Afspraken

Verhindering voor een afspraak dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan mij door te geven. Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen, dan wordt voor de gereserveerde tijd 50% in rekening gebracht. Bij meerdere keren wordt 100% in rekening gebracht.

Komt u meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk, dan wordt deze tijd gekort  op de massage, maar wordt wel de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht. Komt u meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk dan wordt de afspraak geannuleerd en wordt de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Massage & Reikipraktijk Rosita moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 uur voorafgaande aan de afspraak aan u melden.

 

Privacyverklaring

Massage & Reikipraktijk Rosita, gevestigd aan Steur 310 te Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Massage & Reikipraktijk Rosita verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.  De volgende persoonsgegevens worden door mij verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres. Overige persoonsgegevens, met betrekking tot uw gezondheid, die u actief aan mij verstrekt. Uw persoonsgegevens worden 15 jaar bewaart.

Massage & Reikipraktijk Rosita verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;

*  Ik verwerk ook persoonsgegevens omdat ik wij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage & Reikipraktijk Rosita verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massage & Reikipraktijk Rosita en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkrosita.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.  Massage & Reikipraktijk Rosita wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: ttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Massage & Reikipraktijk Rosita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.